คำแปล submit แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ submit อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

submit แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. submit [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เสนอ
Synonym : hand in, present, tender
คำที่เกี่ยวข้อง : มอบ, ยื่น

2. submit [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยอม
Synonym : agree, comply, surrender
คำที่เกี่ยวข้อง : ยอมตาม, เชื่อฟัง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does submit mean?
The meaning of submit .
1. submit [verb]
Definition : refer for judgment or consideration
Synonym : subject
ตัวอย่างประโยค
The lawyers submitted the material to the court.

2. submit [verb]
Definition : put before
Synonym : posit, put forward, state
ตัวอย่างประโยค
I submit to you that the accused is guilty.

3. submit [verb]
Definition : yield to the control of another

4. submit [verb]
Definition : hand over formally
Synonym : present

5. submit [verb]
Definition : refer to another person for decision or judgment
Synonym : pass on, relegate
ตัวอย่างประโยค
She likes to relegate difficult questions to her colleagues.

6. submit [verb]
Definition : yield to another's wish or opinion
Synonym : accede, bow, defer, give in
ตัวอย่างประโยค
The government bowed to the military pressure.

7. submit [verb]
Definition : accept or undergo, often unwillingly
Synonym : take
ตัวอย่างประโยค
We took a pay cut.

8. submit [verb]
Definition : make an application as for a job or funding
Synonym : put in
ตัวอย่างประโยค
We put in a grant to the NSF.

9. submit [verb]
Definition : make over as a return
Synonym : render
ตัวอย่างประโยค
They had to render the estate.

10. submit [verb]
Definition : accept as inevitable
Synonym : reconcile, resign
ตัวอย่างประโยค
He resigned himself to his fate.


ETdict.com, Copyright ©