คำแปล subscribe แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ subscribe อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

subscribe แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. subscribe [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จ่ายค่าเป็นสมาชิก
คำที่เกี่ยวข้อง : จ่ายค่าสั่งซื้อ

2. subscribe [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บริจาค
Synonym : contribute, donate

3. subscribe [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ลงนาม
Synonym : endorse, undersign
คำที่เกี่ยวข้อง : เซ็นชื่อข้างท้าย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does subscribe mean?
The meaning of subscribe .
1. subscribe [verb]
Definition : offer to buy, as of stocks and shares
ตัวอย่างประโยค
The broker subscribed 500 shares.

2. subscribe [verb]
Definition : mark with one's signature
write one's name (on)
Synonym : sign
ตัวอย่างประโยค
She signed the letter and sent it off.
Please sign here.

3. subscribe [verb]
Definition : adopt as a belief
Synonym : support
ตัวอย่างประโยค
I subscribe to your view on abortion.

4. subscribe [verb]
Definition : pay (an amount of money) as a contribution to a charity or service, especially at regular intervals
Synonym : pledge
ตัวอย่างประโยค
I pledged $10 a month to my favorite radio station.

5. subscribe [verb]
Definition : receive or obtain regularly
Synonym : subscribe to, take
ตัวอย่างประโยค
We take the Times every day.


ETdict.com, Copyright ©