คำแปล substance แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ substance อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

substance แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. substance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สสาร
Synonym : body, material, stuff
คำที่เกี่ยวข้อง : สาร, วัตถุที่จับต้องได้

2. substance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เนื้อหาสาระ
Synonym : essence, gist, meaning
คำที่เกี่ยวข้อง : สาระ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร

3. substance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทรัพย์สิน
Synonym : assets, property, wealth
คำที่เกี่ยวข้อง : เงินทอง

4. substance [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เนื้อแท้
Synonym : actuality, reality
คำที่เกี่ยวข้อง : แก่นแท้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does substance mean?
The meaning of substance .
1. substance [noun]
Definition : the real physical matter of which a person or thing consists
ตัวอย่างประโยค
DNA is the substance of our genes.

2. substance [noun]
Definition : the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience
Synonym : center, centre, core, essence, gist, heart, heart and soul, inwardness, kernel, marrow, meat, nitty-gritty, nub, pith, sum
ตัวอย่างประโยค
The gist of the prosecutor's argument.
The heart and soul of the Republican Party.
The nub of the story.

3. substance [noun]
Definition : the idea that is intended
Synonym : meaning
ตัวอย่างประโยค
What is the meaning of this proverb?.

4. substance [noun]
Definition : material of a particular kind or constitution
ตัวอย่างประโยค
The immune response recognizes invading substances.

5. substance [noun]
Definition : considerable capital (wealth or income)
Synonym : means
ตัวอย่างประโยค
He is a man of means.

6. substance [noun]
Definition : what a communication that is about something is about
Synonym : content, message, subject matter

7. substance [noun]
Definition : a particular kind or species of matter with uniform properties
ตัวอย่างประโยค
Shigella is one of the most toxic substances known to man.


ETdict.com, Copyright ©