คำแปล sue แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sue อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sue แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sue [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฟ้องร้อง
Synonym : indict, prosecute
คำที่เกี่ยวข้อง : ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี

2. sue [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ร้องขอ
Synonym : appeal, beg, entreat
คำที่เกี่ยวข้อง : ขอ, อ้อนวอน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sue mean?
The meaning of sue .
1. sue [noun]
Definition : French writer whose novels described the sordid side of city life (1804-1857)
Synonym : eugene sue

2. sue [verb]
Definition : institute legal proceedings against
file a suit against
Synonym : action, litigate, process
ตัวอย่างประโยค
He was warned that the district attorney would process him.
She actioned the company for discrimination.


ETdict.com, Copyright ©