คำแปล summary แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ summary อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

summary แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. summary [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ใจความสรุป
Synonym : abridgment, brief, compendium, outline
คำที่เกี่ยวข้อง : ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ

2. summary [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : รวดเร็ว
Synonym : instantaneous, immediate, sudden
คำที่เกี่ยวข้อง : รวบรัด, ทันที

3. summary [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : โดยสรุป
Synonym : brief, concise, cut short
คำที่เกี่ยวข้อง : โดยย่อ, โดยสังเขป

4. summary [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับศาลเตี้ย
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นการใช้ศาลเตี้ยตัดสิน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does summary mean?
The meaning of summary .
1. summary [noun]
Definition : a brief statement that presents the main points in a concise form
Synonym : sum-up
ตัวอย่างประโยค
He gave a summary of the conclusions.

2. summary [adjective]
Definition : performed speedily and without formality
Synonym : drumhead
ตัวอย่างประโยค
A summary execution.
Summary justice.

3. summary [adjective]
Definition : briefly giving the gist of something
Synonym : compact, compendious, succinct
ตัวอย่างประโยค
A short and compendious book.
A compact style is brief and pithy.
Succinct comparisons.
A summary formulation of a wide-ranging subject.


ETdict.com, Copyright ©