คำแปล supplement แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ supplement อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

supplement แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. supplement [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนเพิ่มเติม
Synonym : addition, increment
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนเสริม

2. supplement [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภาคผนวก
Synonym : appendix, annex
คำที่เกี่ยวข้อง : บันทึกท้ายเล่ม

3. supplement [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อาหารเสริม
คำที่เกี่ยวข้อง : อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

4. supplement [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จำนวนเงินที่เก็บเพิ่มเติม
Synonym : extra charge, surcharge
คำที่เกี่ยวข้อง : การเก็บเงินเพิ่ม

5. supplement [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : มุมที่เสริมให้เป็น 180 องศาหรือครึ่งวงกลม

6. supplement [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ผนวก
Synonym : add, annex, extend, reinforce
คำที่เกี่ยวข้อง : เสริม, เพิ่มเติม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does supplement mean?
The meaning of supplement .
1. supplement [noun]
Definition : textual matter that is added onto a publication
usually at the end
Synonym : addendum, postscript

2. supplement [noun]
Definition : a quantity added (e.g. to make up for a deficiency)
Synonym : supplementation

3. supplement [noun]
Definition : a supplementary component that improves capability
Synonym : accessory, add-on, appurtenance

4. supplement [verb]
Definition : add as a supplement to what seems insufficient
ตัวอย่างประโยค
Supplement your diet.

5. supplement [verb]
Definition : serve as a supplement to
ตัวอย่างประโยค
Vitamins supplemented his meager diet.

6. supplement [verb]
Definition : add to the very end
Synonym : add on, affix, append
ตัวอย่างประโยค
He appended a glossary to his novel where he used an invented language.


ETdict.com, Copyright ©