คำแปล supply แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ supply อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

supply แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. supply [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จัดหาให้
คำที่เกี่ยวข้อง : จัดส่ง, หาให้, บรรจุ

2. supply [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดหาให้
Synonym : provide, furnish, contribute
คำที่เกี่ยวข้อง : จัดส่งให้

3. supply [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ชดเชย (คำทางการ)
Synonym : fulfill, satisfy
คำที่เกี่ยวข้อง : ทดแทน, เสริมให้

4. supply [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำหน้าที่แทน (คำทางการ)
Synonym : act as a substitute
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำการแทน, เข้าทำแทน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does supply mean?
The meaning of supply .
1. supply [noun]
Definition : an amount of something available for use

2. supply [noun]
Definition : offering goods and services for sale

3. supply [noun]
Definition : the activity of supplying or providing something
Synonym : provision, supplying

4. supply [verb]
Definition : give something useful or necessary to
Synonym : furnish, provide, render
ตัวอย่างประโยค
We provided the room with an electrical heater.

5. supply [verb]
Definition : circulate or distribute or equip with
Synonym : issue
ตัวอย่างประโยค
Issue a new uniform to the children.
Supply blankets for the beds.

6. supply [verb]
Definition : give what is desired or needed, especially support, food or sustenance
Synonym : cater, ply, provide
ตัวอย่างประโยค
The hostess provided lunch for all the guests.

7. supply [verb]
Definition : state or say further
Synonym : add, append
ตัวอย่างประโยค
`It doesn't matter,' he supplied.


ETdict.com, Copyright ©