คำแปล swallow แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ swallow อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

swallow แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. swallow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กลืน
Synonym : consume, eat, devour
คำที่เกี่ยวข้อง : กลืนเข้าไป, ขยอก

2. swallow [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กล้ำกลืน
Synonym : glip

3. swallow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ท่วมท้น
Synonym : absorb, engulf
คำที่เกี่ยวข้อง : ดูดกลืน

4. swallow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : อดกลั้นความรู้สึก
Synonym : suppress, refrain, hold back
คำที่เกี่ยวข้อง : ข่มความรู้สึก

5. swallow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยอมเชื่อง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : believe, accept without question
คำที่เกี่ยวข้อง : หลงเชื่อ

6. swallow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : อดทน
Synonym : endure, bear, tolerate
คำที่เกี่ยวข้อง : ฝืนทน

7. swallow [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คืนคำพูด
Synonym : retract, withdrawn
คำที่เกี่ยวข้อง : พูดกลับคำ, ถอนคำพูด

8. swallow [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การกลืน
Synonym : taking down throat
คำที่เกี่ยวข้อง : การขยอก, การกลืนลงไป

9. swallow [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปริมาณที่กลืน
Synonym : bolus, amount passed down throat

10. swallow [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นกนางแอ่น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does swallow mean?
The meaning of swallow .
1. swallow [noun]
Definition : a small amount of liquid food
Synonym : sup
ตัวอย่างประโยค
A sup of ale.

2. swallow [noun]
Definition : the act of swallowing
Synonym : deglutition, drink
ตัวอย่างประโยค
One swallow of the liquid was enough.
He took a drink of his beer and smacked his lips.

3. swallow [noun]
Definition : small long-winged songbird noted for swift graceful flight and the regularity of its migrations

4. swallow [verb]
Definition : pass through the esophagus as part of eating or drinking
Synonym : get down
ตัวอย่างประโยค
Swallow the raw fish--it won't kill you!.

5. swallow [verb]
Definition : engulf and destroy
ตัวอย่างประโยค
The Nazis swallowed the Baltic countries.

6. swallow [verb]
Definition : enclose or envelop completely, as if by swallowing
Synonym : bury, eat up, immerse, swallow up
ตัวอย่างประโยค
The huge waves swallowed the small boat and it sank shortly thereafter.

7. swallow [verb]
Definition : utter indistinctly
ตัวอย่างประโยค
She swallowed the last words of her speech.

8. swallow [verb]
Definition : take back what one has said
Synonym : take back, unsay, withdraw
ตัวอย่างประโยค
He swallowed his words.

9. swallow [verb]
Definition : keep from expressing
ตัวอย่างประโยค
I swallowed my anger and kept quiet.

10. swallow [verb]
Definition : tolerate or accommodate oneself to
Synonym : accept, live with
ตัวอย่างประโยค
I shall have to accept these unpleasant working conditions.
I swallowed the insult.
She has learned to live with her husband's little idiosyncrasies.

11. swallow [verb]
Definition : believe or accept without questioning or challenge
ตัวอย่างประโยค
Am I supposed to swallow that story?.


ETdict.com, Copyright ©