คำแปล system แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ system อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

system แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. system [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระบบ
คำที่เกี่ยวข้อง : หลักการ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does system mean?
The meaning of system .
1. system [noun]
Definition : instrumentality that combines interrelated interacting artifacts designed to work as a coherent entity
ตัวอย่างประโยค
He bought a new stereo system.
The system consists of a motor and a small computer.

2. system [noun]
Definition : a group of independent but interrelated elements comprising a unified whole
Synonym : scheme
ตัวอย่างประโยค
A vast system of production and distribution and consumption keep the country going.

3. system [noun]
Definition : (physical chemistry) a sample of matter in which substances in different phases are in equilibrium
ตัวอย่างประโยค
In a static system oil cannot be replaced by water on a surface.
A system generating hydrogen peroxide.

4. system [noun]
Definition : a complex of methods or rules governing behavior
Synonym : system of rules
ตัวอย่างประโยค
They have to operate under a system they oppose.
That language has a complex system for indicating gender.

5. system [noun]
Definition : an organized structure for arranging or classifying
Synonym : arrangement, organisation, organization
ตัวอย่างประโยค
He changed the arrangement of the topics.
The facts were familiar but it was in the organization of them that he was original.
He tried to understand their system of classification.

6. system [noun]
Definition : a group of physiologically or anatomically related organs or parts
ตัวอย่างประโยค
The body has a system of organs for digestion.

7. system [noun]
Definition : a procedure or process for obtaining an objective
ตัวอย่างประโยค
They had to devise a system that did not depend on cooperation.

8. system [noun]
Definition : the living body considered as made up of interdependent components forming a unified whole
ตัวอย่างประโยค
Exercise helped him get the alcohol out of his system.

9. system [noun]
Definition : an ordered manner
orderliness by virtue of being methodical and well organized
Synonym : organisation, organization
ตัวอย่างประโยค
His compulsive organization was not an endearing quality.
We can't do it unless we establish some system around here.


ETdict.com, Copyright ©