คำแปล t-scope แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ t-scope อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

t-scope แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term t-scope was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does t-scope mean?
The meaning of t-scope .
1. t-scope [noun]
Definition : scientific instrument used by psychologists
presents visual stimuli for brief exposures
Synonym : t-scope, tachistoscope

2. tachistoscope [noun]
Definition : scientific instrument used by psychologists
presents visual stimuli for brief exposures
Synonym : t-scope, tachistoscope

3. telescope [noun]
Definition : a magnifier of images of distant objects
Synonym : scope, telescope

4. telescope [verb]
Definition : crush together or collapse
Synonym : telescope
ตัวอย่างประโยค
In the accident, the cars telescoped.
My hiking sticks telescope and can be put into the backpack.

5. telescope [verb]
Definition : make smaller or shorter
Synonym : telescope
ตัวอย่างประโยค
The novel was telescoped into a short play.


ETdict.com, Copyright ©