คำแปล take down แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ take down อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

take down แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. take down [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : นำลงมา
Synonym : bring down, get down
คำที่เกี่ยวข้อง : ย้ายลงมา

2. take down [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : แยกเป็นส่วน
Synonym : strip down, tear down
คำที่เกี่ยวข้อง : ถอดเป็นชิ้น

3. take down [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เขียนบันทึก
Synonym : write down
คำที่เกี่ยวข้อง : จดบันทึก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does take down mean?
The meaning of take down .
1. take down [verb]
Definition : move something or somebody to a lower position
Synonym : bring down, get down, let down, lower
ตัวอย่างประโยค
Take down the vase from the shelf.

2. take down [verb]
Definition : reduce in worth or character, usually verbally
Synonym : degrade, demean, disgrace, put down
ตัวอย่างประโยค
She tends to put down younger women colleagues.
His critics took him down after the lecture.

3. take down [verb]
Definition : tear down so as to make flat with the ground
Synonym : dismantle, level, pull down, rase, raze, tear down
ตัวอย่างประโยค
The building was levelled.

4. take down [verb]
Definition : make a written note of
Synonym : note
ตัวอย่างประโยค
She noted everything the teacher said that morning.

5. take lying down [verb]
Definition : suffer without protest
suffer or endure passively
Synonym : take lying down
ตัวอย่างประโยค
I won't take this insult lying down.

6. takedown [noun]
Definition : (amateur wrestling) being brought to the mat from a standing position
Synonym : takedown
ตัวอย่างประโยค
A takedown counts two points.

7. takedown [noun]
Definition : a crushing remark
Synonym : put-down, squelch, squelcher, takedown


ETdict.com, Copyright ©