คำแปล take on แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ take on อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

take on แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. take on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : นำหรือพาขึ้น (เรือ, เครื่องบิน ฯลฯ)
Synonym : take aboard

2. take on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ให้เช่าบ้าน

3. take on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ว่าจ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง : ยอมรับเข้า

4. take on [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ตีบนส่วนของร่างกาย
Synonym : take in


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does take on mean?
The meaning of take on .
1. take exception [verb]
Definition : raise a formal objection in a court of law
Synonym : challenge, take exception

2. take on [verb]
Definition : take on a certain form, attribute, or aspect
Synonym : acquire, adopt, assume, take
ตัวอย่างประโยค
His voice took on a sad tone.
The story took a new turn.
He adopted an air of superiority.
She assumed strange manners.
The gods assume human or animal form in these fables.

3. take on [verb]
Definition : take on titles, offices, duties, responsibilities
Synonym : adopt, assume, take over
ตัวอย่างประโยค
When will the new President assume office?.

4. take on [verb]
Definition : accept as a challenge
Synonym : tackle, undertake
ตัวอย่างประโยค
I'll tackle this difficult task.

5. take on [verb]
Definition : admit into a group or community
Synonym : accept, admit, take
ตัวอย่างประโยค
Accept students for graduate study.
We'll have to vote on whether or not to admit a new member.

6. take on [verb]
Definition : contend against an opponent in a sport, game, or battle
Synonym : encounter, meet, play
ตัวอย่างประโยค
Princeton plays Yale this weekend.
Charlie likes to play Mary.


ETdict.com, Copyright ©