คำแปล take out แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ take out อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

take out แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. take out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : นำออกไป
Synonym : move out, remove
คำที่เกี่ยวข้อง : เคลื่อนย้าย

2. take out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ดึงออก
Synonym : extract, pull out
คำที่เกี่ยวข้อง : (ใช้กำลัง) ถอนออก

3. take out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : แกะออก
Synonym : unpack

4. take out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ตัดตอนข้อความออกมา
Synonym : excerpt, extract
คำที่เกี่ยวข้อง : คัดลอกข้อความออกมา

5. take out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ตัดออก
คำที่เกี่ยวข้อง : ออก, ตัดทอน

6. take out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ขอ (เอกสารทางกฎหมาย)

7. take out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ถอนเงิน
Synonym : withdraw

8. take out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ซื้ออาหารกลับไปกินที่บ้าน
คำที่เกี่ยวข้อง : ซื้ออาหาร

9. take out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : นัดออกไปข้างนอก
Synonym : ask out, invite out
คำที่เกี่ยวข้อง : เชื้อเชิญ, นัดหมาย

10. take out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : พาออกไปจาก
Synonym : carry out, go out
คำที่เกี่ยวข้อง : นำออกจาก

11. take out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำความสะอาด
Synonym : come off, come out
คำที่เกี่ยวข้อง : ขจัด

12. take out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : นำอาหารไปบ้าน
Synonym : send out for, take away
คำที่เกี่ยวข้อง : ซื้อกลับบ้าน

13. take out [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เชิญไป (ทำกิจกรรมเช่น งานสังคม, การทานอาหารข้างนอก ฯลฯ)
Synonym : ask out


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does take out mean?
The meaning of take out .
1. take out [verb]
Definition : cause to leave
Synonym : move out, remove
ตัวอย่างประโยค
The teacher took the children out of the classroom.

2. take out [verb]
Definition : remove from its packing
Synonym : unpack
ตัวอย่างประโยค
Unpack the presents.

3. take out [verb]
Definition : take out or remove
Synonym : take away
ตัวอย่างประโยค
Take out the chicken after adding the vegetables.

4. take out [verb]
Definition : obtain by legal or official process
ตัวอย่างประโยค
Take out a license.
Take out a patent.

5. take out [verb]
Definition : make a date
Synonym : ask out, invite out
ตัวอย่างประโยค
Has he asked you out yet?.

6. take out [verb]
Definition : remove something from a container or an enclosed space

7. take out [verb]
Definition : purchase prepared food to be eaten at home
Synonym : buy food

8. take out [verb]
Definition : remove (a commodity) from (a supply source)
Synonym : draw, draw off, withdraw
ตัวอย่างประโยค
She drew $2,000 from the account.
The doctors drew medical supplies from the hospital's emergency bank.

9. take out [verb]
Definition : bring, take, or pull out of a container or from under a cover
Synonym : draw, get out, pull, pull out
ตัวอย่างประโยค
Draw a weapon.
Pull out a gun.
The mugger pulled a knife on his victim.

10. take out [verb]
Definition : take liquid out of a container or well
Synonym : draw
ตัวอย่างประโยค
She drew water from the barrel.

11. take out [verb]
Definition : remove, usually with some force or effort
also used in an abstract sense
Synonym : draw out, extract, pull, pull out, pull up
ตัวอย่างประโยค
Pull weeds.
Extract a bad tooth.
Take out a splinter.
Extract information from the telegram.

12. take out [verb]
Definition : buy and consume food from a restaurant or establishment that sells prepared food
Synonym : take away
ตัวอย่างประโยค
We'll take out pizza, since I am too tired to cook.

13. take out [verb]
Definition : take out of a literary work in order to cite or copy
Synonym : excerpt, extract

14. take out [verb]
Definition : prevent from being included or considered or accepted
Synonym : except, exclude, leave off, leave out, omit
ตัวอย่างประโยค
The bad results were excluded from the report.
Leave off the top piece.

15. takeout [noun]
Definition : prepared food that is intended to be eaten off of the premises
Synonym : takeaway, takeout, takeout food
ตัวอย่างประโยค
In England they call takeout food `takeaway'.

16. takeout [noun]
Definition : (bridge) a bid that asks your partner to bid another suit
Synonym : takeout

17. takeout [adjective]
Definition : of or involving food to be taken and eaten off the premises
Synonym : take-away, takeout
ตัวอย่างประโยค
Takeout pizza.
The takeout counter.
`take-away' is chiefly British.


ETdict.com, Copyright ©