คำแปล take up แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ take up อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

take up แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. take up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เริ่มทำ
Synonym : begin, start
คำที่เกี่ยวข้อง : เริ่มต้น

2. take up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : กิน (เวลา, ที่ ฯลฯ)
คำที่เกี่ยวข้อง : ใช้ให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์

3. take up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ย้ายไป

4. take up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : หยิบ (หนังสือ) ขึ้นมา
Synonym : lift up, raise
คำที่เกี่ยวข้อง : ยก (หนังสือ) ขึ้นมา

5. take up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ช่วยเหลือ
คำที่เกี่ยวข้อง : สนับสนุน, ให้กำลังใจ

6. take up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ดูด
Synonym : sop up, suck in
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึม, ซับ (น้ำ)

7. take up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ยกขึ้น
Synonym : pull up
คำที่เกี่ยวข้อง : นำขึ้น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does take up mean?
The meaning of take up .
1. take up [verb]
Definition : pursue or resume
ตัวอย่างประโยค
Take up a matter for consideration.

2. take up [verb]
Definition : adopt
Synonym : fasten on, hook on, latch on, seize on
ตัวอย่างประโยค
Take up new ideas.

3. take up [verb]
Definition : turn one's interest to
ตัวอย่างประโยค
He took up herpetology at the age of fifty.

4. take up [verb]
Definition : take up time or space
ตัวอย่างประโยค
Take up the slack.

5. take up [verb]
Definition : begin work or acting in a certain capacity, office or job
Synonym : start
ตัวอย่างประโยค
Take up a position.
Start a new job.

6. take up [verb]
Definition : take up and practice as one's own
Synonym : adopt, borrow, take over

7. take up [verb]
Definition : occupy or take on
Synonym : assume, strike, take
ตัวอย่างประโยค
He assumes the lotus position.
She took her seat on the stage.
We took our seats in the orchestra.
She took up her position behind the tree.
Strike a pose.

8. take up [verb]
Definition : take up a liquid or a gas either by adsorption or by absorption
Synonym : sorb

9. take up [verb]
Definition : take out or up with or as if with a scoop
Synonym : lift out, scoop, scoop out, scoop up
ตัวอย่างประโยค
Scoop the sugar out of the container.

10. take up [verb]
Definition : accept
Synonym : take in
ตัวอย่างประโยค
The cloth takes up the liquid.

11. take up [verb]
Definition : take in, also metaphorically
Synonym : absorb, draw, imbibe, soak up, sop up, suck, suck up, take in
ตัวอย่างประโยค
The sponge absorbs water well.
She drew strength from the minister's words.

12. take up [verb]
Definition : take up as if with a sponge
Synonym : sop up, suck in, take in

13. take up [verb]
Definition : return to a previous location or condition
Synonym : resume
ตัวอย่างประโยค
The painting resumed its old condition when we restored it.

14. take-up [noun]
Definition : any of various devices for reducing slack (as in a sewing machine) or taking up motion (as in a loom)
Synonym : take-up
ตัวอย่างประโยค
A take-up that winds photographic film on a spool.

15. take-up [noun]
Definition : the action of taking up as by tightening or absorption or reeling in
Synonym : take-up

16. taken up [adjective]
Definition : having or showing excessive or compulsive concern with something
Synonym : haunted, obsessed, preoccupied, taken up
ตัวอย่างประโยค
Became more and more haunted by the stupid riddle.
Was absolutely obsessed with the girl.
Got no help from his wife who was preoccupied with the children.
He was taken up in worry for the old woman.


ETdict.com, Copyright ©