คำแปล tear แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ tear อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

tear แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. tear [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฉีกออก
Synonym : rip, split

2. tear [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฉีกออก
Synonym : rip, split

3. tear [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เคลื่อนที่หรือกระทำอย่างเร่งรีบ
Synonym : rush
คำที่เกี่ยวข้อง : เร่งรีบ, รี่, รีบตะบึง

4. tear [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แบ่งออก
Synonym : divide

5. tear [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เป็นรู

6. tear [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ไม่สบายใจ
Synonym : distress, upset

7. tear [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไม่สบายใจ
Synonym : distress, upset

8. tear [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การฉีก

9. tear [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รอยฉีก
Synonym : rent, split
คำที่เกี่ยวข้อง : รอยขาด

10. tear [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การรีบเร่ง

11. tear [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : น้ำตา
Synonym : teardrop

12. tear [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หยดของเหลว

13. tear [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : น้ำตาไหลออกมา

14. tear [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การร้องไห้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does tear mean?
The meaning of tear .
1. tear [noun]
Definition : a drop of the clear salty saline solution secreted by the lacrimal glands
Synonym : teardrop
ตัวอย่างประโยค
His story brought tears to her eyes.

2. tear [noun]
Definition : an opening made forcibly as by pulling apart
Synonym : rent, rip, snag, split
ตัวอย่างประโยค
There was a rip in his pants.
She had snags in her stockings.

3. tear [noun]
Definition : an occasion for excessive eating or drinking
Synonym : binge, bout, bust
ตัวอย่างประโยค
They went on a bust that lasted three days.

4. tear [noun]
Definition : the act of tearing
ตัวอย่างประโยค
He took the manuscript in both hands and gave it a mighty tear.

5. tear [verb]
Definition : separate or cause to separate abruptly
Synonym : bust, rupture, snap
ตัวอย่างประโยค
The rope snapped.
Tear the paper.

6. tear [verb]
Definition : to separate or be separated by force
ตัวอย่างประโยค
Planks were in danger of being torn from the crossbars.

7. tear [verb]
Definition : move quickly and violently
Synonym : buck, charge, shoot, shoot down
ตัวอย่างประโยค
The car tore down the street.
He came charging into my office.

8. tear [verb]
Definition : strip of feathers
Synonym : deplumate, deplume, displume, pluck, pull
ตัวอย่างประโยค
Pull a chicken.
Pluck the capon.

9. tear [verb]
Definition : fill with tears or shed tears
ตัวอย่างประโยค
Her eyes were tearing.


ETdict.com, Copyright ©