คำแปล tense แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ tense อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

tense แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. tense [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ตึง
คำที่เกี่ยวข้อง : แน่น

2. tense [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ตึงเครียด
Synonym : stretched, tight
Antonym : relaxed
คำที่เกี่ยวข้อง : เคร่งเครียด, เครียด

3. tense [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ตึง

4. tense [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตึง

5. tense [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กาล (เป็นรูปของกริยาแสดงเวลา)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does tense mean?
The meaning of tense .
1. tense [noun]
Definition : a grammatical category of verbs used to express distinctions of time

2. tense [verb]
Definition : become stretched or tense or taut
Synonym : strain
ตัวอย่างประโยค
The bodybuilder's neck muscles tensed;.
The rope strained when the weight was attached.

3. tense [verb]
Definition : increase the tension on
ตัวอย่างประโยค
Alternately relax and tense your calf muscle.
Tense the rope manually before tensing the spring.

4. tense [verb]
Definition : become tense, nervous, or uneasy
Synonym : tense up
ตัวอย่างประโยค
He tensed up when he saw his opponent enter the room.

5. tense [verb]
Definition : cause to be tense and uneasy or nervous or anxious
Synonym : strain, tense up
ตัวอย่างประโยค
He got a phone call from his lawyer that tensed him up.

6. tense [adjective]
Definition : in or of a state of physical or nervous tension

7. tense [adjective]
Definition : pronounced with relatively tense tongue muscles (e.g., the vowel sound in `beat')

8. tense [adjective]
Definition : taut or rigid
stretched tight
ตัวอย่างประโยค
Tense piano strings.


ETdict.com, Copyright ©