คำแปล theme แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ theme อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

theme แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. theme [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หัวข้อ
Synonym : subject, topic
คำที่เกี่ยวข้อง : ประเด็นหลัก, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ, แก่นสาร

2. theme [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บทความ
Synonym : composition, essay, paper, report
คำที่เกี่ยวข้อง : งานเขียนสั้นๆ

3. theme [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แนวบทเพลง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does theme mean?
The meaning of theme .
1. theme [noun]
Definition : the subject matter of a conversation or discussion
Synonym : subject, topic
ตัวอย่างประโยค
He didn't want to discuss that subject.
It was a very sensitive topic.
His letters were always on the theme of love.

2. theme [noun]
Definition : a unifying idea that is a recurrent element in literary or artistic work
Synonym : motif
ตัวอย่างประโยค
It was the usual `boy gets girl' theme.

3. theme [noun]
Definition : (music) melodic subject of a musical composition
Synonym : idea, melodic theme, musical theme
ตัวอย่างประโยค
The theme is announced in the first measures.
The accompanist picked up the idea and elaborated it.

4. theme [noun]
Definition : an essay (especially one written as an assignment)
Synonym : composition, paper, report
ตัวอย่างประโยค
He got an A on his composition.

5. theme [noun]
Definition : (linguistics) the form of a word after all affixes are removed
Synonym : base, radical, root, root word, stem
ตัวอย่างประโยค
Thematic vowels are part of the stem.

6. theme [verb]
Definition : provide with a particular theme or motive
ตัวอย่างประโยค
The restaurant often themes its menus.


ETdict.com, Copyright ©