คำแปล there แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ there อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

there แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. there [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ที่นั่น
Synonym : over there, at a distance, in that place
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น

2. there [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ในข้อนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง : ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น

3. there [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ในผลสำเร็จนั้น

4. there [pronoun, คำสรรพนาม]
คำแปล/ความหมาย : มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)

5. there [pronoun, คำสรรพนาม]
คำแปล/ความหมาย : ที่นั่น
คำที่เกี่ยวข้อง : ตรงนั้น

6. there [pronoun, คำสรรพนาม]
คำแปล/ความหมาย : ประเด็นนั้น

7. there [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภาวะนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง : สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does there mean?
The meaning of there .
1. there [noun]
Definition : a location other than here
that place
ตัวอย่างประโยค
You can take it from there.

2. there [adverb]
Definition : in or at that place
Synonym : at that place, in that location
ตัวอย่างประโยค
They have lived there for years.
It's not there.
That man there.

3. there [adverb]
Definition : in that matter
Synonym : in that respect, on that point
ตัวอย่างประโยค
I agree with you there.

4. there [adverb]
Definition : to or toward that place
away from the speaker
Synonym : thither
ตัวอย่างประโยค
Go there around noon!.


ETdict.com, Copyright ©