คำแปล thought แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ thought อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

thought แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

thought (verb) : think
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. thought [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความคิด
Synonym : philosophy, outlook, speculation, reflection, deliberation
คำที่เกี่ยวข้อง : ความนึกคิด, ความสามารถในการคิด, ปัญญา

2. thought [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think

3. thought [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does thought mean?
The meaning of thought .
1. thought [noun]
Definition : the content of cognition
the main thing you are thinking about
Synonym : idea
ตัวอย่างประโยค
It was not a good idea.
The thought never entered my mind.

2. thought [noun]
Definition : the process of using your mind to consider something carefully
Synonym : cerebration, intellection, mentation, thinking, thought process
ตัวอย่างประโยค
Thinking always made him frown.
She paused for thought.

3. thought [noun]
Definition : the organized beliefs of a period or group or individual
ตัวอย่างประโยค
19th century thought.
Darwinian thought.

4. thought [noun]
Definition : a personal belief or judgment that is not founded on proof or certainty
Synonym : opinion, persuasion, sentiment, view
ตัวอย่างประโยค
My opinion differs from yours.
I am not of your persuasion.
What are your thoughts on Haiti?.


ETdict.com, Copyright ©