คำแปล tilt แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ tilt อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

tilt แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. tilt [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เอียง
Synonym : incline, slant
คำที่เกี่ยวข้อง : กระดก, เอน, เท, ลาด, เบน

2. tilt [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เอียง
Synonym : incline, slant
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ลาด, ทำให้กระดก, ทำให้ตะแคง

3. tilt [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีความเอนเอียงที่จะชอบไปทางใดทางหนึ่ง

4. tilt [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วิพากษ์วิจารณ์

5. tilt [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ต่อสู้

6. tilt [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สู้กันด้วยทวนหรือหอก

7. tilt [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตีด้วยค้อนตีเหล็ก

8. tilt [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การทำให้ลาดเอียง

9. tilt [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเอียงลาด
คำที่เกี่ยวข้อง : การเอียง, ความเอียง

10. tilt [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การวิพากษ์วิจารณ์

11. tilt [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความลำเอียง

12. tilt [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การต่อสู้ด้วยหอกหรือทวน

13. tilt [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ค้อนที่ใช้ตีเหล็ก
Synonym : tilt hammer

14. tilt [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประทุน
Synonym : awning
คำที่เกี่ยวข้อง : กระโจม, ที่บังแดด, หลังคาผ้าใบ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does tilt mean?
The meaning of tilt .
1. tilt [noun]
Definition : a combat between two mounted knights tilting against each other with blunted lances
Synonym : joust

2. tilt [noun]
Definition : a contentious speech act
a dispute where there is strong disagreement
Synonym : arguing, argument, contention, contestation, controversy, disceptation, disputation
ตัวอย่างประโยค
They were involved in a violent argument.

3. tilt [noun]
Definition : a slight but noticeable partiality
ตัวอย่างประโยค
The court's tilt toward conservative rulings.

4. tilt [noun]
Definition : the property possessed by a line or surface that departs from the vertical
Synonym : inclination, lean, leaning, list
ตัวอย่างประโยค
The tower had a pronounced tilt.
The ship developed a list to starboard.
He walked with a heavy inclination to the right.

5. tilt [noun]
Definition : pitching dangerously to one side
Synonym : careen, rock, sway

6. tilt [verb]
Definition : to incline or bend from a vertical position
Synonym : angle, lean, slant, tip
ตัวอย่างประโยค
She leaned over the banister.

7. tilt [verb]
Definition : heel over
Synonym : cant, cant over, pitch, slant
ตัวอย่างประโยค
The tower is tilting.
The ceiling is slanting.

8. tilt [verb]
Definition : move sideways or in an unsteady way
Synonym : careen, shift, wobble
ตัวอย่างประโยค
The ship careened out of control.

9. tilt [verb]
Definition : charge with a tilt


ETdict.com, Copyright ©