คำแปล tip แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ tip อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

tip แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. tip [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จุดปลายสุด
Synonym : apex, peak
Antonym : bottom

2. tip [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนที่สวมปลาย

3. tip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้มีปลาย
คำที่เกี่ยวข้อง : จัดให้มีปลาย

4. tip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หุ้มปลาย

5. tip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เอาปลายออก

6. tip [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ้เอียง

7. tip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เอียง
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เอน, ทำให้กระดก, ทำให้ลาด

8. tip [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คว่ำลง

9. tip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้คว่ำ
Synonym : overturn, upset

10. tip [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เทขยะ

11. tip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เทขยะ

12. tip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขยับหมวกหรือเอาหมวกออก (แสดงการทักทาย)

13. tip [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การทำให้เอียง

14. tip [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การลาดเอียง

15. tip [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สถานที่สำหรับเทขยะ

16. tip [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เงินรางวัลพิเศษ
Synonym : gift, reward
คำที่เกี่ยวข้อง : เงินตอบแทนการบริการ

17. tip [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำแนะนำ
Synonym : clue, inkling
คำที่เกี่ยวข้อง : ข้อแนะนำ, ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์

18. tip [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้เงินรางวัล
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้รางวัล

19. tip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้เงินรางวัล

20. tip [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แจ้งข้อมูล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does tip mean?
The meaning of tip .
1. tip [noun]
Definition : the extreme end of something
especially something pointed

2. tip [noun]
Definition : a relatively small amount of money given for services rendered (as by a waiter)
Synonym : backsheesh, baksheesh, bakshis, bakshish, gratuity, pourboire

3. tip [noun]
Definition : an indication of potential opportunity
Synonym : confidential information, hint, lead, steer, wind
ตัวอย่างประโยค
He got a tip on the stock market.
A good lead for a job.

4. tip [noun]
Definition : a V shape
Synonym : peak, point
ตัวอย่างประโยค
The cannibal's teeth were filed to sharp points.

5. tip [noun]
Definition : the top or extreme point of something (usually a mountain or hill)
Synonym : crest, crown, peak, summit, top
ตัวอย่างประโยค
The view from the peak was magnificent.
They clambered to the tip of Monadnock.
The region is a few molecules wide at the summit.

6. tip [verb]
Definition : cause to tilt
ตัวอย่างประโยค
Tip the screen upward.

7. tip [verb]
Definition : mark with a tip
ตัวอย่างประโยค
Tip the arrow with the small stone.

8. tip [verb]
Definition : give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the compensation agreed on
Synonym : bung, fee
ตัวอย่างประโยค
Remember to tip the waiter.
Fee the steward.

9. tip [verb]
Definition : cause to topple or tumble by pushing
Synonym : topple, tumble

10. tip [verb]
Definition : to incline or bend from a vertical position
Synonym : angle, lean, slant, tilt
ตัวอย่างประโยค
She leaned over the banister.

11. tip [verb]
Definition : walk on one's toes
Synonym : tippytoe, tiptoe

12. tip [verb]
Definition : strike lightly
Synonym : tap
ตัวอย่างประโยค
He tapped me on the shoulder.

13. tip [verb]
Definition : give insider information or advise to
Synonym : tip off
ตัวอย่างประโยค
He tipped off the police about the terrorist plot.

14. tip [verb]
Definition : remove the tip from
ตัวอย่างประโยค
Tip artichokes.


ETdict.com, Copyright ©