คำแปล title แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ title อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

title แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. title [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชื่อเรื่อง
Synonym : name
คำที่เกี่ยวข้อง : ชื่อหนังสือ, ชื่อเรียก

2. title [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หัวเรื่อง

3. title [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คำนำหน้าชื่อ (เช่น ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์)

4. title [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตำแหน่งชนะเลิศ
Synonym : championship
คำที่เกี่ยวข้อง : ตำแหน่งแชมป์

5. title [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กรรมสิทธิ์
Synonym : ownership, right
คำที่เกี่ยวข้อง : สิทธิครอบครอง, สิทธิการเป็นเจ้าของ

6. title [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้มีชื่อเรื่อง
Synonym : entitle
คำที่เกี่ยวข้อง : ตั้งชื่อเรื่อง, ตั้งหัวข้อ

7. title [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เรียกบุคคลด้วยคำนำหน้าชื่อ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does title mean?
The meaning of title .
1. title [noun]
Definition : a heading that names a statute or legislative bill
may give a brief summary of the matters it deals with
Synonym : rubric, statute title
ตัวอย่างประโยค
Title 8 provided federal help for schools.

2. title [noun]
Definition : the name of a work of art or literary composition etc.
ตัวอย่างประโยค
He looked for books with the word `jazz' in the title.
He refused to give titles to his paintings.
I can never remember movie titles.

3. title [noun]
Definition : a general or descriptive heading for a section of a written work
ตัวอย่างประโยค
The novel had chapter titles.

4. title [noun]
Definition : the status of being a champion
Synonym : championship
ตัวอย่างประโยค
He held the title for two years.

5. title [noun]
Definition : a legal document signed and sealed and delivered to effect a transfer of property and to show the legal right to possess it
Synonym : deed, deed of conveyance
ตัวอย่างประโยค
He signed the deed.
He kept the title to his car in the glove compartment.

6. title [noun]
Definition : an identifying appellation signifying status or function: e.g. `Mr.' or `General'
Synonym : form of address, title of respect
ตัวอย่างประโยค
The professor didn't like his friends to use his formal title.

7. title [noun]
Definition : an established or recognized right
Synonym : claim
ตัวอย่างประโยค
A strong legal claim to the property.
He had no documents confirming his title to his father's estate.
He staked his claim.

8. title [noun]
Definition : (usually plural) written material introduced into a movie or TV show to give credits or represent dialogue or explain an action
ตัวอย่างประโยค
The titles go by faster than I can read.

9. title [noun]
Definition : an appellation signifying nobility
ตัวอย่างประโยค
`your majesty' is the appropriate title to use in addressing a king.

10. title [noun]
Definition : an informal right to something
Synonym : claim
ตัวอย่างประโยค
His claim on her attentions.
His title to fame.

11. title [verb]
Definition : give a title to
Synonym : entitle

12. title [verb]
Definition : designate by an identifying term
Synonym : style
ตัวอย่างประโยค
They styled their nation `The Confederate States'.


ETdict.com, Copyright ©