คำแปล tone แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ tone อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

tone แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. tone [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คุณภาพของเสียง
Synonym : nature, trend, temper

2. tone [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : น้ำเสียง
Synonym : expression, condition
คำที่เกี่ยวข้อง : ลักษณะน้ำเสียง

3. tone [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลักษณะทั่วๆไป

4. tone [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียงที่เกิดจากเครื่องยนต์กลไก

5. tone [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เฉดสี
Synonym : hue, tint, tinge
คำที่เกี่ยวข้อง : โทนสี

6. tone [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความตึงตัวของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะอื่นๆในร่างกาย

7. tone [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระดับเสียง
Synonym : pitch, timbre
คำที่เกี่ยวข้อง : เสียงสูงต่ำ

8. tone [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปรับสีให้กลมกลืน

9. tone [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พูดหรือออกเสียงด้วยระดับเสียงหนึ่ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does tone mean?
The meaning of tone .
1. tone [noun]
Definition : the quality of a person's voice
Synonym : tone of voice
ตัวอย่างประโยค
He began in a conversational tone.
He spoke in a nervous tone of voice.

2. tone [noun]
Definition : (linguistics) a pitch or change in pitch of the voice that serves to distinguish words in tonal languages
ตัวอย่างประโยค
The Beijing dialect uses four tones.

3. tone [noun]
Definition : (music) the distinctive property of a complex sound (a voice or noise or musical sound)
Synonym : quality, timber, timbre
ตัวอย่างประโยค
The timbre of her soprano was rich and lovely.
The muffled tones of the broken bell summoned them to meet.

4. tone [noun]
Definition : the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people
Synonym : feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, spirit
ตัวอย่างประโยค
The feel of the city excited him.
A clergyman improved the tone of the meeting.
It had the smell of treason.

5. tone [noun]
Definition : a quality of a given color that differs slightly from another color
Synonym : shade, tincture, tint
ตัวอย่างประโยค
After several trials he mixed the shade of pink that she wanted.

6. tone [noun]
Definition : a notation representing the pitch and duration of a musical sound
Synonym : musical note, note
ตัวอย่างประโยค
The singer held the note too long.

7. tone [noun]
Definition : a steady sound without overtones
Synonym : pure tone
ตัวอย่างประโยค
They tested his hearing with pure tones of different frequencies.

8. tone [noun]
Definition : the elastic tension of living muscles, arteries, etc. that facilitate response to stimuli
Synonym : tonicity, tonus
ตัวอย่างประโยค
The doctor tested my tonicity.

9. tone [noun]
Definition : a musical interval of two semitones
Synonym : step, whole step, whole tone

10. tone [noun]
Definition : the quality of something (an act or a piece of writing) that reveals the attitudes and presuppositions of the author
ตัวอย่างประโยค
The general tone of articles appearing in the newspapers is that the government should withdraw.
From the tone of her behavior I gathered that I had outstayed my welcome.

11. tone [verb]
Definition : utter monotonously and repetitively and rhythmically
Synonym : chant, intone
ตัวอย่างประโยค
The students chanted the same slogan over and over again.

12. tone [verb]
Definition : vary the pitch of one's speech
Synonym : inflect, modulate

13. tone [verb]
Definition : change the color or tone of
ตัวอย่างประโยค
Tone a negative.

14. tone [verb]
Definition : change to a color image
ตัวอย่างประโยค
Tone a photographic image.

15. tone [verb]
Definition : give a healthy elasticity to
Synonym : strengthen, tone up
ตัวอย่างประโยค
Let's tone our muscles.


ETdict.com, Copyright ©