คำแปล totally แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ totally อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

totally แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. totally [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : โดยสิ้นเชิง
Synonym : completely
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does totally mean?
The meaning of totally .
1. totally [adverb]
Definition : to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly')
Synonym : all, altogether, completely, entirely, whole, wholly
ตัวอย่างประโยค
He was wholly convinced.
Entirely satisfied with the meal.
It was completely different from what we expected.
Was completely at fault.
A totally new situation.
The directions were all wrong.
It was not altogether her fault.
An altogether new approach.
A whole new idea.


ETdict.com, Copyright ©