คำแปล touch on แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ touch on อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

touch on แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term touch on was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does touch on mean?
The meaning of touch on .
1. touch on [verb]
Definition : refer to or discuss briefly

2. touch on [verb]
Definition : be relevant to
Synonym : bear on, come to, concern, have-to doe with, pertain, refer, relate, touch
ตัวอย่างประโยค
There were lots of questions referring to her talk.
My remark pertained to your earlier comments.

3. touch on [verb]
Definition : restore by replacing a part or putting together what is torn or broken
Synonym : bushel, doctor, fix, furbish up, mend, repair, restore
ตัวอย่างประโยค
She repaired her TV set.
Repair my shoes please.

4. touch on [verb]
Definition : have an effect upon
Synonym : affect, bear on, bear upon, impact, touch
ตัวอย่างประโยค
Will the new rules affect me?.

5. touch perception [noun]
Definition : the faculty of perceiving (via the skin) pressure or heat or pain
Synonym : skin perceptiveness, tactility, tactual sensation, touch perception

6. touch sensation [noun]
Definition : the sensation produced by pressure receptors in the skin
Synonym : feeling, tactile sensation, tactual sensation, touch, touch sensation
ตัวอย่างประโยค
She likes the touch of silk on her skin.
The surface had a greasy feeling.


ETdict.com, Copyright ©