คำแปล track แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ track อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

track แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. track [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หนทาง
คำที่เกี่ยวข้อง : เส้นทาง, ถนน

2. track [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รางรถไฟ
คำที่เกี่ยวข้อง : รางคู่ขนาน

3. track [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลู่
คำที่เกี่ยวข้อง : ลู่สำหรับวิ่ง

4. track [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ร่องแผ่นเสียง

5. track [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ร่องเสียงในเทปแม่เหล็ก

6. track [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ติดตาม
คำที่เกี่ยวข้อง : ตามรอย

7. track [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ติดตาม
คำที่เกี่ยวข้อง : ตามรอย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does track mean?
The meaning of track .
1. track [noun]
Definition : a line or route along which something travels or moves
Synonym : course, path
ตัวอย่างประโยค
The hurricane demolished houses in its path.
The track of an animal.
The course of the river.

2. track [noun]
Definition : evidence pointing to a possible solution
Synonym : lead, trail
ตัวอย่างประโยค
The police are following a promising lead.
The trail led straight to the perpetrator.

3. track [noun]
Definition : a pair of parallel rails providing a runway for wheels

4. track [noun]
Definition : a course over which races are run
Synonym : racecourse, racetrack, raceway

5. track [noun]
Definition : a distinct selection of music from a recording or a compact disc
Synonym : cut
ตัวอย่างประโยค
He played the first cut on the cd.
The title track of the album.

6. track [noun]
Definition : an endless metal belt on which tracked vehicles move over the ground
Synonym : caterpillar track, caterpillar tread

7. track [noun]
Definition : (computer science) one of the circular magnetic paths on a magnetic disk that serve as a guide for writing and reading data
Synonym : data track

8. track [noun]
Definition : a groove on a phonograph recording

9. track [noun]
Definition : a bar or pair of parallel bars of rolled steel making the railway along which railroad cars or other vehicles can roll
Synonym : rail, rails, runway

10. track [noun]
Definition : any road or path affording passage especially a rough one
Synonym : cart track, cartroad

11. track [noun]
Definition : the act of participating in an athletic competition involving running on a track
Synonym : running

12. track [verb]
Definition : carry on the feet and deposit
ตัวอย่างประโยค
Track mud into the house.

13. track [verb]
Definition : observe or plot the moving path of something
ตัวอย่างประโยค
Track a missile.

14. track [verb]
Definition : go after with the intent to catch
Synonym : chase, chase after, dog, give chase, go after, tag, tail, trail
ตัวอย่างประโยค
The policeman chased the mugger down the alley.
The dog chased the rabbit.

15. track [verb]
Definition : travel across or pass over
Synonym : cover, cross, cut across, cut through, get across, get over, pass over, traverse
ตัวอย่างประโยค
The caravan covered almost 100 miles each day.

16. track [verb]
Definition : make tracks upon


ETdict.com, Copyright ©