คำแปล translate แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ translate อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

translate แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. translate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แปล

2. translate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เปลี่ยน
คำที่เกี่ยวข้อง : แปร

3. translate [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำความเข้าใจ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does translate mean?
The meaning of translate .
1. translate [verb]
Definition : restate (words) from one language into another language
Synonym : interpret, render
ตัวอย่างประโยค
I have to translate when my in-laws from Austria visit the U.S..
Can you interpret the speech of the visiting dignitaries?.
She rendered the French poem into English.
He translates for the U.N..

2. translate [verb]
Definition : change from one form or medium into another
Synonym : transform
ตัวอย่างประโยค
Braque translated collage into oil.

3. translate [verb]
Definition : make sense of a language
Synonym : interpret, read, understand
ตัวอย่างประโยค
She understands French.
Can you read Greek?.

4. translate [verb]
Definition : bring to a certain spiritual state

5. translate [verb]
Definition : change the position of (figures or bodies) in space without rotation

6. translate [verb]
Definition : be equivalent in effect
ตัวอย่างประโยค
The growth in income translates into greater purchasing power.

7. translate [verb]
Definition : be translatable, or be translatable in a certain way
ตัวอย่างประโยค
Poetry often does not translate.
Tolstoy's novels translate well into English.

8. translate [verb]
Definition : subject to movement in which every part of the body moves parallel to and the same distance as every other point on the body

9. translate [verb]
Definition : express, as in simple and less technical language
ตัวอย่างประโยค
Can you translate the instructions in this manual for a layman?.
Is there a need to translate the psychiatrist's remarks?.

10. translate [verb]
Definition : determine the amino-acid sequence of a protein during its synthesis by using information on the messenger RNA


ETdict.com, Copyright ©