คำแปล trek แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ trek อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

trek แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. trek [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เดินทางช้าๆ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does trek mean?
The meaning of trek .
1. trek [noun]
Definition : a journey by ox wagon (especially an organized migration by a group of settlers)

2. trek [noun]
Definition : any long and difficult trip

3. trek [verb]
Definition : journey on foot, especially in the mountains
ตัวอย่างประโยค
We spent the summer trekking in the foothills of the Himalayas.

4. trek [verb]
Definition : make a long and difficult journey
ตัวอย่างประโยค
They trekked towards the North Pole with sleds and skis.


ETdict.com, Copyright ©