คำแปล triple แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ triple อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

triple แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. triple [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ประกอบด้วยสามส่วน

2. triple [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ประกอบด้วยสามชนิด

3. triple [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สามครั้ง

4. triple [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เป็นสาม

5. triple [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จำนวนสามเท่า

6. triple [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จำนวนสามส่วน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does triple mean?
The meaning of triple .
1. triple [noun]
Definition : a base hit at which the batter stops safely at third base
Synonym : three-bagger, three-base hit

2. triple [noun]
Definition : a set of three similar things considered as a unit
Synonym : triad, trio, triplet

3. triple [noun]
Definition : a quantity that is three times as great as another

4. triple [verb]
Definition : increase threefold
Synonym : treble
ตัวอย่างประโยค
Triple your income!.

5. triple [verb]
Definition : hit a three-base hit

6. triple [adjective]
Definition : having three units or components or elements
Synonym : ternary, treble, triplex
ตัวอย่างประโยค
A ternary operation.
A treble row of red beads.
Overcrowding made triple sessions necessary.
Triple time has three beats per measure.
Triplex windows.

7. triple [adjective]
Definition : three times as great or many
Synonym : three-fold, threefold, treble
ตัวอย่างประโยค
A claim for treble (or triple) damages.
A threefold increase.


ETdict.com, Copyright ©