คำแปล trouble แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ trouble อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

trouble แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. trouble [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปัญหา

2. trouble [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความกังวลใจ

3. trouble [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อุปสรรค
คำที่เกี่ยวข้อง : ความลำบาก

4. trouble [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความทุกข์ยาก
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเดือดร้อน, ความยากลำบาก

5. trouble [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ีการตั้งท้องโดยไม่ต้องการ

6. trouble [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รบกวน
คำที่เกี่ยวข้อง : ก่อกวน, วุ่นวาย, ทำให้วุ่นวาย, ทำให้ปั่นป่วน

7. trouble [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ไม่สบายใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้กังวล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does trouble mean?
The meaning of trouble .
1. trouble [noun]
Definition : a source of difficulty
Synonym : problem
ตัวอย่างประโยค
One trouble after another delayed the job.
What's the problem?.

2. trouble [noun]
Definition : an angry disturbance
Synonym : bother, fuss, hassle
ตัวอย่างประโยค
He didn't want to make a fuss.
They had labor trouble.
A spot of bother.

3. trouble [noun]
Definition : an event causing distress or pain
ตัวอย่างประโยค
What is the trouble?.
Heart trouble.

4. trouble [noun]
Definition : an effort that is inconvenient
Synonym : difficulty
ตัวอย่างประโยค
I went to a lot of trouble.
He won without any trouble.
Had difficulty walking.
Finished the test only with great difficulty.

5. trouble [noun]
Definition : a strong feeling of anxiety
Synonym : worry
ตัวอย่างประโยค
His worry over the prospect of being fired.
It is not work but worry that kills.
He wanted to die and end his troubles.

6. trouble [noun]
Definition : an unwanted pregnancy
ตัวอย่างประโยค
He got several girls in trouble.

7. trouble [verb]
Definition : move deeply
Synonym : disturb, upset
ตัวอย่างประโยค
This book upset me.
A troubling thought.

8. trouble [verb]
Definition : to cause inconvenience or discomfort to
Synonym : bother, discommode, disoblige, incommode, inconvenience, put out
ตัวอย่างประโยค
Sorry to trouble you, but....

9. trouble [verb]
Definition : disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or alarmed
Synonym : cark, disorder, disquiet, distract, perturb, unhinge
ตัวอย่างประโยค
She was rather perturbed by the news that her father was seriously ill.

10. trouble [verb]
Definition : take the trouble to do something
concern oneself
Synonym : bother, inconvenience oneself, trouble oneself
ตัวอย่างประโยค
He did not trouble to call his mother on her birthday.
Don't bother, please.

11. trouble [verb]
Definition : cause bodily suffering to and make sick or indisposed
Synonym : ail, pain


ETdict.com, Copyright ©