คำแปล trust แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ trust อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

trust แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. trust [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเชื่อใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : ความไว้วางใจ, ความไว้เนื้อเชื่อใจ

2. trust [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สินเชื่อ

3. trust [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระบบผูกขาดทางการค้า
คำที่เกี่ยวข้อง : สหกรณ์บริษัท, การรวมตัวกันของบริษัท

4. trust [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วางใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : เชื่อใจ, ไว้วางใจ

5. trust [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วางใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : เชื่อใจ

6. trust [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คาดหวัง
คำที่เกี่ยวข้อง : ต้องการ, หวัง

7. trust [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เชื่อเครดิต
คำที่เกี่ยวข้อง : ซื้อโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินภายหลัง, ซื้อเชื่อ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does trust mean?
The meaning of trust .
1. trust [noun]
Definition : something (as property) held by one party (the trustee) for the benefit of another (the beneficiary)
ตัวอย่างประโยค
He is the beneficiary of a generous trust set up by his father.

2. trust [noun]
Definition : certainty based on past experience
Synonym : reliance
ตัวอย่างประโยค
He wrote the paper with considerable reliance on the work of other scientists.
He put more trust in his own two legs than in the gun.

3. trust [noun]
Definition : the trait of believing in the honesty and reliability of others
Synonym : trustfulness, trustingness
ตัวอย่างประโยค
The experience destroyed his trust and personal dignity.

4. trust [noun]
Definition : a consortium of independent organizations formed to limit competition by controlling the production and distribution of a product or service
Synonym : cartel, combine, corporate trust
ตัวอย่างประโยค
They set up the trust in the hope of gaining a monopoly.

5. trust [noun]
Definition : complete confidence in a person or plan etc
Synonym : faith
ตัวอย่างประโยค
He cherished the faith of a good woman.
The doctor-patient relationship is based on trust.

6. trust [noun]
Definition : a trustful relationship
Synonym : confidence
ตัวอย่างประโยค
He took me into his confidence.
He betrayed their trust.

7. trust [verb]
Definition : have confidence or faith in
Synonym : bank, rely, swear
ตัวอย่างประโยค
We can trust in God.
Rely on your friends.
Bank on your good education.
I swear by my grandmother's recipes.

8. trust [verb]
Definition : allow without fear

9. trust [verb]
Definition : be confident about something
Synonym : believe
ตัวอย่างประโยค
I believe that he will come back from the war.

10. trust [verb]
Definition : expect and wish
Synonym : desire, hope
ตัวอย่างประโยค
I trust you will behave better from now on.
I hope she understands that she cannot expect a raise.

11. trust [verb]
Definition : confer a trust upon
Synonym : commit, confide, entrust, intrust
ตัวอย่างประโยค
The messenger was entrusted with the general's secret.
I commit my soul to God.

12. trust [verb]
Definition : extend credit to
ตัวอย่างประโยค
Don't trust my ex-wife; I won't pay her debts anymore.


ETdict.com, Copyright ©