คำแปล try out แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ try out อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

try out แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. try out [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : ทดสอบ(ความสามารถในการแสดง การเล่นกีฬา)

2. try out [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : ทดลองว่าดีหรือไม่
คำที่เกี่ยวข้อง : ทดลองว่าชอบหรือไม่, ลองถามความเห็นผู้อื่นดูว่าเป็นอย่างไร


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does try out mean?
The meaning of try out .
1. try out [verb]
Definition : put to the test, as for its quality, or give experimental use to
Synonym : essay, examine, prove, test, try
ตัวอย่างประโยค
This approach has been tried with good results.
Test this recipe.

2. try out [verb]
Definition : try something new, as in order to gain experience
Synonym : experiment
ตัวอย่างประโยค
Students experiment sexually.
The composer experimented with a new style.

3. try out [verb]
Definition : perform in order to get a role
Synonym : audition
ตัวอย่างประโยค
She auditioned for a role on Broadway.

4. try out [verb]
Definition : take a sample of
Synonym : sample, taste, try
ตัวอย่างประโยค
Try these new crackers.
Sample the regional dishes.

5. tryout [noun]
Definition : trying something to find out about it
Synonym : test, trial, trial run, tryout
ตัวอย่างประโยค
A sample for ten days free trial.
A trial of progesterone failed to relieve the pain.

6. tryout [noun]
Definition : a test of the suitability of a performer
Synonym : audition, tryout


ETdict.com, Copyright ©