คำแปล tube แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ tube อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

tube แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. tube [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หลอด

2. tube [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ท่อ

3. tube [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทางใต้ดิน

4. tube [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ส่งผ่านหลอดหรือท่อ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does tube mean?
The meaning of tube .
1. tube [noun]
Definition : conduit consisting of a long hollow object (usually cylindrical) used to hold and conduct objects or liquids or gases
Synonym : tubing

2. tube [noun]
Definition : electronic device consisting of a system of electrodes arranged in an evacuated glass or metal envelope
Synonym : electron tube, thermionic tube, thermionic vacuum tube, thermionic valve, vacuum tube

3. tube [noun]
Definition : a hollow cylindrical shape
Synonym : pipe

4. tube [noun]
Definition : (anatomy) any hollow cylindrical body structure
Synonym : tube-shaped structure

5. tube [noun]
Definition : an electric railway operating below the surface of the ground (usually in a city)
Synonym : metro, subway, subway system, underground
ตัวอย่างประโยค
In Paris the subway system is called the `metro' and in London it is called the `tube' or the `underground'.

6. tube [verb]
Definition : provide with a tube or insert a tube into

7. tube [verb]
Definition : convey in a tube
ตัวอย่างประโยค
Inside Paris, they used to tube mail.

8. tube [verb]
Definition : ride or float on an inflated tube
ตัวอย่างประโยค
We tubed down the river on a hot summer day.

9. tube [verb]
Definition : place or enclose in a tube


ETdict.com, Copyright ©