คำแปล turn up แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ turn up อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

turn up แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. turn up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : หงาย
Synonym : turn over
คำที่เกี่ยวข้อง : พลิกขึ้น

2. turn up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : พับให้สั้น
Synonym : take up
คำที่เกี่ยวข้อง : ตัดให้สั้น

3. turn up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เพิ่มเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง : เปิดไฟ

4. turn up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ป่วย (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : turn over
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ไม่สบาย

5. turn up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ขุดพบโดยบังเอิญ
Synonym : plough up

6. turn up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : มาถึง (โดยไม่คาดคิดมาก่อน)
Synonym : show up


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does turn up mean?
The meaning of turn up .
1. turn up [verb]
Definition : appear or become visible
make a showing
Synonym : come on, come out, show up, surface
ตัวอย่างประโยค
She turned up at the funeral.
I hope the list key is going to surface again.

2. turn up [verb]
Definition : bend or lay so that one part covers the other
Synonym : fold, fold up
ตัวอย่างประโยค
Fold up the newspaper.
Turn up your collar.

3. turn up [verb]
Definition : discover the location of
determine the place of
find by searching or examining
Synonym : locate
ตัวอย่างประโยค
Can you locate your cousins in the Midwest?.
My search turned up nothing.

4. turn up [verb]
Definition : be shown or be found to be
Synonym : prove, turn out
ตัวอย่างประโยค
She proved to be right.
The medicine turned out to save her life.
She turned up HIV positive.

5. turn up [verb]
Definition : find by digging in the ground
Synonym : dig up, excavate
ตัวอย่างประโยค
I dug up an old box in the garden.

6. turnup [noun]
Definition : the lap consisting of a turned-back hem encircling the end of the sleeve or leg
Synonym : cuff, turnup


ETdict.com, Copyright ©