คำแปล turtle แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ turtle อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

turtle แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. turtle [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เต่า

2. turtle [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นกเขาขนาดเล็ก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does turtle mean?
The meaning of turtle .
1. turtle [noun]
Definition : a sweater or jersey with a high close-fitting collar
Synonym : polo-neck, turtleneck

2. turtle [noun]
Definition : any of various aquatic and land reptiles having a bony shell and flipper-like limbs for swimming

3. turtle [verb]
Definition : overturn accidentally
Synonym : capsize, turn turtle
ตัวอย่างประโยค
Don't rock the boat or it will capsize!.

4. turtle [verb]
Definition : hunt for turtles, especially as an occupation


ETdict.com, Copyright ©