คำแปล twelve แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ twelve อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

twelve แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. twelve [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จำนวนสิบสอง

2. twelve [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กลุ่มที่มีจำนวนสิบสอง

3. twelve [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่เป็นจำนวนสิบสอง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does twelve mean?
The meaning of twelve .
1. twelve [noun]
Definition : the cardinal number that is the sum of eleven and one
Synonym : 12, dozen, xii

2. twelve [adjective]
Definition : denoting a quantity consisting of 12 items or units
Synonym : 12, dozen, xii


ETdict.com, Copyright ©