คำแปล ultimate แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ultimate อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ultimate แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ultimate [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่สุด
Synonym : greatest, extreme
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่มากที่สุด

2. ultimate [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สุดท้าย
Synonym : final

3. ultimate [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : พื้นฐาน
Synonym : fundamental

4. ultimate [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จุดสูงสุด
คำที่เกี่ยวข้อง : จุดที่มากที่สุด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ultimate mean?
The meaning of ultimate .
1. ultimate [noun]
Definition : the finest or most superior quality of its kind
ตัวอย่างประโยค
The ultimate in luxury.

2. ultimate [adjective]
Definition : furthest or highest in degree or order
utmost or extreme
ตัวอย่างประโยค
The ultimate achievement.
The ultimate question.
Man's ultimate destiny.
The ultimate insult.
One's ultimate goal in life.

3. ultimate [adjective]
Definition : being the last or concluding element of a series
ตัวอย่างประโยค
The ultimate sonata of that opus.
A distinction between the verb and noun senses of `conflict' is that in the verb the stress is on the ultimate (or last) syllable.


ETdict.com, Copyright ©