คำแปล unlike แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ unlike อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

unlike แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. unlike [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : แตกต่างจาก
คำที่เกี่ยวข้อง : ผิดแผกจาก

2. unlike [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งแตกต่าง
Synonym : different
Antonym : like
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งผิดแผก, ซึ่งไม่เหมือนกัน

3. unlike [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่แตกต่าง
คำที่เกี่ยวข้อง : สิ่งที่ไม่เหมือนกัน, คนที่ไม่เหมือนคนอื่น, คนที่แตกต่าง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does unlike mean?
The meaning of unlike .
1. unlike [adjective]
Definition : marked by dissimilarity
Synonym : different, dissimilar
ตัวอย่างประโยค
For twins they are very unlike.
People are profoundly different.

2. unlike [adjective]
Definition : not equal in amount
ตัวอย่างประโยค
They distributed unlike (or unequal) sums to the various charities.


ETdict.com, Copyright ©