คำแปล upset แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ upset อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

upset แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. upset [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง
Synonym : distressed

2. upset [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การพลิกคว่ำ
Synonym : change
คำที่เกี่ยวข้อง : การคว่ำ, การเปลี่ยนแปลงสิ้นเชิง

3. upset [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คว่ำ
Synonym : overturn
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้พลิกคว่ำ

4. upset [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : คว่ำ
Synonym : overturn
คำที่เกี่ยวข้อง : พลิกคว่ำ

5. upset [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้กลัดกลุ้ม
Synonym : disturb
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้อารมณ์เสีย

6. upset [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้สะอิดสะเอียน
Synonym : nauseate
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้คลื่นไส้อาเจียน

7. upset [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง
Synonym : conquer, beat

8. upset [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปัญหาที่คาดไม่ถึง

9. upset [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง
Synonym : loss
คำที่เกี่ยวข้อง : การพ่ายแพ้

10. upset [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อารมณ์เสีย
คำที่เกี่ยวข้อง : อารมณ์ไม่ดี

11. upset [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่คว่ำลง
Synonym : overturned, tipped over

12. upset [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : อารมณ์เสีย
Synonym : disturbed
Antonym : happy
คำที่เกี่ยวข้อง : อารมณ์ไม่ดี, หงุดหงิด

13. upset [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สับสนวุ่นวาย
Synonym : disordered, messy


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does upset mean?
The meaning of upset .
1. upset [noun]
Definition : an unhappy and worried mental state
Synonym : disturbance, perturbation
ตัวอย่างประโยค
There was too much anger and disturbance.
She didn't realize the upset she caused me.

2. upset [noun]
Definition : the act of disturbing the mind or body
Synonym : derangement, overthrow
ตัวอย่างประโยค
His carelessness could have caused an ecological upset.
She was unprepared for this sudden overthrow of their normal way of living.

3. upset [noun]
Definition : a physical condition in which there is a disturbance of normal functioning
Synonym : disorder
ตัวอย่างประโยค
The doctor prescribed some medicine for the disorder.
Everyone gets stomach upsets from time to time.

4. upset [noun]
Definition : a tool used to thicken or spread metal (the end of a bar or a rivet etc.) by forging or hammering or swaging
Synonym : swage

5. upset [noun]
Definition : the act of upsetting something
Synonym : overturn, turnover
ตัวอย่างประโยค
He was badly bruised by the upset of his sled at a high speed.

6. upset [noun]
Definition : an improbable and unexpected victory
Synonym : overturn
ตัวอย่างประโยค
The biggest upset since David beat Goliath.

7. upset [verb]
Definition : disturb the balance or stability of
ตัวอย่างประโยค
The hostile talks upset the peaceful relations between the two countries.

8. upset [verb]
Definition : cause to lose one's composure
Synonym : discomfit, discompose, disconcert, untune

9. upset [verb]
Definition : move deeply
Synonym : disturb, trouble
ตัวอย่างประโยค
This book upset me.
A troubling thought.

10. upset [verb]
Definition : cause to overturn from an upright or normal position
Synonym : bowl over, knock over, overturn, tip over, tump over, turn over
ตัวอย่างประโยค
The cat knocked over the flower vase.
The clumsy customer turned over the vase.
He tumped over his beer.

11. upset [verb]
Definition : form metals with a swage
Synonym : swage

12. upset [verb]
Definition : defeat suddenly and unexpectedly
ตัวอย่างประโยค
The foreign team upset the local team.

13. upset [adjective]
Definition : afflicted with or marked by anxious uneasiness or trouble or grief
Synonym : disquieted, distressed, disturbed, worried
ตัวอย่างประโยค
Too upset to say anything.
Spent many disquieted moments.
Distressed about her son's leaving home.
Lapsed into disturbed sleep.
Worried parents.
A worried frown.
One last worried check of the sleeping children.

14. upset [adjective]
Definition : thrown into a state of disarray or confusion
Synonym : broken, confused, disordered
ตัวอย่างประโยค
Troops fleeing in broken ranks.
A confused mass of papers on the desk.
The small disordered room.
With everything so upset.

15. upset [adjective]
Definition : used of an unexpected defeat of a team favored to win
ตัวอย่างประโยค
The Bills' upset victory over the Houston Oilers.

16. upset [adjective]
Definition : mildly physically distressed
ตัวอย่างประโยค
An upset stomach.

17. upset [adjective]
Definition : having been turned so that the bottom is no longer the bottom
Synonym : overturned, upturned
ตัวอย่างประโยค
An overturned car.
The upset pitcher of milk.
Sat on an upturned bucket.


ETdict.com, Copyright ©