คำแปล utilization แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ utilization อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

utilization แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. utilization [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การทำให้เป็นประโยชน์
Synonym : application, use

2. utilization [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การใช้ให้เป็นประโยชน์
Synonym : use


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does utilization mean?
The meaning of utilization .
1. utilization [noun]
Definition : the act of using
Synonym : employment, exercise, usage, use, utilisation
ตัวอย่างประโยค
He warned against the use of narcotic drugs.
Skilled in the utilization of computers.

2. utilization [noun]
Definition : the state of having been made use of
ตัวอย่างประโยค
The rate of utilization.


ETdict.com, Copyright ©