คำแปล valid แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ valid อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

valid แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. valid [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งมีเหตุผล
Synonym : good, sound
Antonym : spurious
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งหาเหตุผลสนับสนุนได้

2. valid [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ถูกต้องตามกฎหมาย
Synonym : official, lawful, legal
Antonym : erroneous,fallacious,invalid
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does valid mean?
The meaning of valid .
1. valid [adjective]
Definition : well grounded in logic or truth or having legal force
ตัวอย่างประโยค
A valid inference.
A valid argument.
A valid contract.

2. valid [adjective]
Definition : still legally acceptable
ตัวอย่างประโยค
The license is still valid.


ETdict.com, Copyright ©