คำแปล value แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ value อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

value แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. value [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : มูลค่า
Synonym : worth
คำที่เกี่ยวข้อง : ค่า, ราคา, ค่าตอบแทน

2. value [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คุณค่า
Synonym : goodness, merit, usefulness
Antonym : uselessness,unfitness,worthlessness
คำที่เกี่ยวข้อง : คุณประโยชน์, ความสำคัญ

3. value [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ประเมินค่า
Synonym : evaluate, gauge, rate
คำที่เกี่ยวข้อง : ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน

4. value [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้ความสำคัญ
Synonym : esteem, revere, respect
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does value mean?
The meaning of value .
1. value [noun]
Definition : a numerical quantity measured or assigned or computed
ตัวอย่างประโยค
The value assigned was 16 milliseconds.

2. value [noun]
Definition : the quality (positive or negative) that renders something desirable or valuable
ตัวอย่างประโยค
The Shakespearean Shylock is of dubious value in the modern world.

3. value [noun]
Definition : the amount (of money or goods or services) that is considered to be a fair equivalent for something else
Synonym : economic value
ตัวอย่างประโยค
He tried to estimate the value of the produce at normal prices.

4. value [noun]
Definition : relative darkness or lightness of a color
ตัวอย่างประโยค
I establish the colors and principal values by organizing the painting into three values--dark, medium...and light.

5. value [noun]
Definition : (music) the relative duration of a musical note
Synonym : note value, time value

6. value [noun]
Definition : an ideal accepted by some individual or group
ตัวอย่างประโยค
He has old-fashioned values.

7. value [verb]
Definition : fix or determine the value of
assign a value to
ตัวอย่างประโยค
Value the jewelry and art work in the estate.

8. value [verb]
Definition : hold dear
Synonym : appreciate, prize, treasure
ตัวอย่างประโยค
I prize these old photographs.

9. value [verb]
Definition : regard highly
think much of
Synonym : esteem, prise, prize, respect
ตัวอย่างประโยค
I respect his judgement.
We prize his creativity.

10. value [verb]
Definition : evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent, or significance of
Synonym : appraise, assess, evaluate, measure, valuate
ตัวอย่างประโยค
I will have the family jewels appraised by a professional.
Access all the factors when taking a risk.

11. value [verb]
Definition : estimate the value of
Synonym : rate
ตัวอย่างประโยค
How would you rate his chances to become President?.
Gold was rated highly among the Romans.


ETdict.com, Copyright ©