คำแปล voice แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ voice อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

voice แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. voice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียงพูด
Synonym : speech
คำที่เกี่ยวข้อง : เสียงที่เปล่งจากปาก, เสียงร้องเพลง

2. voice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การพูด
Synonym : utterance
คำที่เกี่ยวข้อง : การออกเสียง

3. voice [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ประกาศ
คำที่เกี่ยวข้อง : เปล่งเสียง, ทำให้มีเสียง

4. voice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความคิดเห็น
คำที่เกี่ยวข้อง : ความต้องการ, ความรู้สึก

5. voice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

6. voice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียงใดใด เช่น เสียงของทะเล (the voice of the sea)

7. voice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นักร้อง

8. voice [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วาจกในไวยากรณ์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does voice mean?
The meaning of voice .
1. voice [noun]
Definition : the distinctive quality or pitch or condition of a person's speech
ตัวอย่างประโยค
A shrill voice sounded behind us.

2. voice [noun]
Definition : the sound made by the vibration of vocal folds modified by the resonance of the vocal tract
Synonym : phonation, vocalisation, vocalism, vocalization, vox
ตัวอย่างประโยค
A singer takes good care of his voice.
The giraffe cannot make any vocalizations.

3. voice [noun]
Definition : a sound suggestive of a vocal utterance
ตัวอย่างประโยค
The noisy voice of the waterfall.
The incessant voices of the artillery.

4. voice [noun]
Definition : expressing in coherent verbal form
Synonym : articulation
ตัวอย่างประโยค
The articulation of my feelings.
I gave voice to my feelings.

5. voice [noun]
Definition : a means or agency by which something is expressed or communicated
ตัวอย่างประโยค
The voice of the law.
The Times is not the voice of New York.
Conservatism has many voices.

6. voice [noun]
Definition : something suggestive of speech in being a medium of expression
ตัวอย่างประโยค
The wee small voice of conscience.
The voice of experience.
He said his voices told him to do it.

7. voice [noun]
Definition : (metonymy) a singer
ตัวอย่างประโยค
He wanted to hear trained voices sing it.

8. voice [noun]
Definition : an advocate who represents someone else's policy or purpose
Synonym : interpreter, representative, spokesperson
ตัวอย่างประโยค
The meeting was attended by spokespersons for all the major organs of government.

9. voice [noun]
Definition : the ability to speak
ตัวอย่างประโยค
He lost his voice.

10. voice [noun]
Definition : (linguistics) the grammatical relation (active or passive) of the grammatical subject of a verb to the action that the verb denotes

11. voice [noun]
Definition : the melody carried by a particular voice or instrument in polyphonic music
Synonym : part
ตัวอย่างประโยค
He tried to sing the tenor part.

12. voice [verb]
Definition : give voice to
ตัวอย่างประโยค
He voiced his concern.

13. voice [verb]
Definition : utter with vibrating vocal chords
Synonym : sound, vocalise, vocalize


ETdict.com, Copyright ©