คำแปล wait แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ wait อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

wait แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. wait [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รอคอย
Synonym : await
Antonym : leave

2. wait [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รั้งรอ
Synonym : bide, linger, pause
Antonym : continue,proceed,progress
คำที่เกี่ยวข้อง : หยุดหรือทำช้าๆ เพื่อให้ผู้อื่นตามทัน

3. wait [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถูกเลื่อนออกไป

4. wait [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เลื่อนออกไป (การเสิร์ฟอาหาร)

5. wait [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำงานเป็นบริกร
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำงานเสิร์ฟอาหาร

6. wait [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำงานเป็นบริกร

7. wait [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เวลาที่ใช้ในการรอคอย
Synonym : halt, time wasted, delay, pause

8. wait [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พร้อมที่จะใช้การได้
Antonym : be gone


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does wait mean?
The meaning of wait .
1. wait [noun]
Definition : time during which some action is awaited
Synonym : delay, hold, postponement, time lag
ตัวอย่างประโยค
Instant replay caused too long a delay.
He ordered a hold in the action.

2. wait [noun]
Definition : the act of waiting (remaining inactive in one place while expecting something)
Synonym : waiting
ตัวอย่างประโยค
The wait was an ordeal for him.

3. wait [verb]
Definition : stay in one place and anticipate or expect something
ตัวอย่างประโยค
I had to wait on line for an hour to get the tickets.

4. wait [verb]
Definition : wait before acting
Synonym : hold back, hold off
ตัวอย่างประโยค
The scientists held off announcing their results until they repeated the experiment.

5. wait [verb]
Definition : look forward to the probable occurrence of
Synonym : await, expect, look
ตัวอย่างประโยค
We were expecting a visit from our relatives.
She is looking to a promotion.
He is waiting to be drafted.

6. wait [verb]
Definition : serve as a waiter or waitress in a restaurant
Synonym : waitress
ตัวอย่างประโยค
I'm waiting on tables at Maxim's.


ETdict.com, Copyright ©