คำแปล want แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ want อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

want แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. want [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ต้องการ
Synonym : desiderate, desire, require
Antonym : dislike,hate,loathe
คำที่เกี่ยวข้อง : ปรารถนาที่จะได้, อยากได้

2. want [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : รู้สึกขาด(บางสิ่ง)ไป
คำที่เกี่ยวข้อง : ขาดไป

3. want [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ล่าตัว (ผู้ต้องสงสัย) (ปกติใช้รูป passive voice)
คำที่เกี่ยวข้อง : ต้องการตัว (ผู้ต้องสงสัย)

4. want [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ

5. want [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความยากจน
Synonym : indigence, poverty, scarcity
Antonym : abundance,adequate,plenty


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does want mean?
The meaning of want .
1. want [noun]
Definition : a state of extreme poverty
Synonym : deprivation, neediness, privation

2. want [noun]
Definition : the state of needing something that is absent or unavailable
Synonym : deficiency, lack
ตัวอย่างประโยค
There is a serious lack of insight into the problem.
Water is the critical deficiency in desert regions.
For want of a nail the shoe was lost.

3. want [noun]
Definition : anything that is necessary but lacking
Synonym : need
ตัวอย่างประโยค
He had sufficient means to meet his simple needs.
I tried to supply his wants.

4. want [noun]
Definition : a specific feeling of desire
Synonym : wish, wishing
ตัวอย่างประโยค
He got his wish.
He was above all wishing and desire.

5. want [verb]
Definition : feel or have a desire for
want strongly
Synonym : desire
ตัวอย่างประโยค
I want to go home now.
I want my own room.

6. want [verb]
Definition : have need of
Synonym : need, require
ตัวอย่างประโยค
This piano wants the attention of a competent tuner.

7. want [verb]
Definition : hunt or look for
want for a particular reason
ตัวอย่างประโยค
Your former neighbor is wanted by the FBI.
Uncle Sam wants you.

8. want [verb]
Definition : wish or demand the presence of
ตัวอย่างประโยค
I want you here at noon!.

9. want [verb]
Definition : be without, lack
be deficient in
ตัวอย่างประโยค
Want courtesy.
Want the strength to go on living.
Flood victims wanting food and shelter.


ETdict.com, Copyright ©