คำแปล warm up แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ warm up อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

warm up แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. warm up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้อุ่นขึ้น
Synonym : heat up, hot up, warm over
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ร้อนขึ้น

2. warm up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : (อากาศ) ร้อนขึ้น

3. warm up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : พร้อมทำงาน
คำที่เกี่ยวข้อง : เตรียมพร้อมสำหรับทำงาน

4. warm up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนแข่งขัน

5. warm up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ตื่นเต้น
Synonym : heat up, hot up
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้น่าสนใจ

6. warm up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เตรียมให้พร้อมสำหรับการแสดง

7. warm up [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : คิดซ้ำ
Synonym : warm over


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does warm up mean?
The meaning of warm up .
1. warm up [verb]
Definition : run until the normal working temperature is reached
ตัวอย่างประโยค
We warmed up the car for a few minutes.

2. warm up [verb]
Definition : become more friendly or open
ตัวอย่างประโยค
She warmed up after we had lunch together.

3. warm up [verb]
Definition : get warm or warmer
Synonym : warm
ตัวอย่างประโยค
The soup warmed slowly on the stove.

4. warm up [verb]
Definition : cause to do preliminary exercises so as to stretch the muscles
ตัวอย่างประโยค
The coach warmed up the players before the game.

5. warm up [verb]
Definition : make one's body limber or suppler by stretching, as if to prepare for strenuous physical activity
Synonym : limber up, loosen up

6. warm-up [noun]
Definition : exercising in preparation for strenuous activity
Synonym : prolusion, tune-up, warm-up


ETdict.com, Copyright ©