คำแปล waste แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ waste อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

waste แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. waste [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ฆ่า

2. waste [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์
Synonym : dissipate, splurge, squander
Antonym : conserve,save
คำที่เกี่ยวข้อง : สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

3. waste [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไม่ได้ใช้ประโยชน์

4. waste [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ไม่สบาย

5. waste [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ไม่สบาย

6. waste [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้อ่อนเพลีย
Synonym : debilitate, enervate, exhausted
Antonym : energize,strengthen,vitalize
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เหนื่อย

7. waste [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำลาย
Synonym : destroy, devastate, ravage

8. waste [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ฆ่า (คำสแลง)
คำที่เกี่ยวข้อง : ฆาตกรรม

9. waste [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : พูดไปโดยเปล่าประโยชน์

10. waste [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
คำที่เกี่ยวข้อง : การหมดเปลือง

11. waste [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
คำที่เกี่ยวข้อง : บริเวณร้าง, ที่รกร้างว่างเปล่า

12. waste [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : พื้นที่ที่ถูกทำลาย

13. waste [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ของเสีย
Synonym : garbage, rubbish, trash
คำที่เกี่ยวข้อง : ขยะ

14. waste [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ไม่เป็นที่ต้องการ

15. waste [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does waste mean?
The meaning of waste .
1. waste [noun]
Definition : any materials unused and rejected as worthless or unwanted
Synonym : waste material, waste matter, waste product
ตัวอย่างประโยค
They collect the waste once a week.
Much of the waste material is carried off in the sewers.

2. waste [noun]
Definition : useless or profitless activity
using or expending or consuming thoughtlessly or carelessly
Synonym : dissipation, wastefulness
ตัวอย่างประโยค
If the effort brings no compensating gain it is a waste.
Mindless dissipation of natural resources.

3. waste [noun]
Definition : the trait of wasting resources
Synonym : thriftlessness, wastefulness
ตัวอย่างประโยค
A life characterized by thriftlessness and waste.
The wastefulness of missed opportunities.

4. waste [noun]
Definition : an uninhabited wilderness that is worthless for cultivation
Synonym : barren, wasteland
ตัวอย่างประโยค
The barrens of central Africa.
The trackless wastes of the desert.

5. waste [noun]
Definition : (law) reduction in the value of an estate caused by act or neglect
Synonym : permissive waste

6. waste [verb]
Definition : spend thoughtlessly
throw away
Synonym : blow, squander
ตัวอย่างประโยค
He wasted his inheritance on his insincere friends.
You squandered the opportunity to get and advanced degree.

7. waste [verb]
Definition : use inefficiently or inappropriately
ตัวอย่างประโยค
Waste heat.
Waste a joke on an unappreciative audience.

8. waste [verb]
Definition : get rid of
ตัวอย่างประโยค
We waste the dirty water by channeling it into the sewer.

9. waste [verb]
Definition : run off as waste
Synonym : run off
ตัวอย่างประโยค
The water wastes back into the ocean.

10. waste [verb]
Definition : get rid of (someone who may be a threat) by killing
Synonym : do in, knock off, liquidate, neutralise, neutralize
ตัวอย่างประโยค
The mafia liquidated the informer.
The double agent was neutralized.

11. waste [verb]
Definition : spend extravagantly
Synonym : consume, squander, ware
ตัวอย่างประโยค
Waste not, want not.

12. waste [verb]
Definition : lose vigor, health, or flesh, as through grief
Synonym : languish, pine away
ตัวอย่างประโยค
After her husband died, she just pined away.

13. waste [verb]
Definition : cause to grow thin or weak
Synonym : emaciate, macerate
ตัวอย่างประโยค
The treatment emaciated him.

14. waste [verb]
Definition : cause extensive destruction or ruin utterly
Synonym : desolate, devastate, lay waste to, ravage, scourge
ตัวอย่างประโยค
The enemy lay waste to the countryside after the invasion.

15. waste [verb]
Definition : become physically weaker
Synonym : rot
ตัวอย่างประโยค
Political prisoners are wasting away in many prisons all over the world.

16. waste [adjective]
Definition : located in a dismal or remote area
desolate
Synonym : godforsaken, wild
ตัวอย่างประโยค
A desert island.
A godforsaken wilderness crossroads.
A wild stretch of land.
Waste places.


ETdict.com, Copyright ©