คำแปล weak แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ weak อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

weak แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. weak [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่แข็งแรง (ร่างกายและจิตใจ)
Synonym : feeble, frail, puny
Antonym : robust,strong,vigorous
คำที่เกี่ยวข้อง : อ่อนแอ, ปวกเปียก, เปราะบาง

2. weak [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แพ้ง่าย
คำที่เกี่ยวข้อง : เอาชนะได้ง่าย

3. weak [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ขาดทักษะ
คำที่เกี่ยวข้อง : ขาดความสามารถ

4. weak [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เจือจาง
คำที่เกี่ยวข้อง : จาง

5. weak [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งทำงานได้ไม่เต็มที่

6. weak [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งไม่อาจโน้มน้าวได้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does weak mean?
The meaning of weak .
1. weak [adjective]
Definition : wanting in physical strength
ตัวอย่างประโยค
A weak pillar.

2. weak [adjective]
Definition : overly diluted
thin and insipid
Synonym : washy, watery
ตัวอย่างประโยค
Washy coffee.
Watery milk.
Weak tea.

3. weak [adjective]
Definition : (used of vowels or syllables) pronounced with little or no stress
Synonym : light, unaccented
ตัวอย่างประโยค
A syllable that ends in a short vowel is a light syllable.
A weak stress on the second syllable.

4. weak [adjective]
Definition : wanting in moral strength, courage, or will
having the attributes of man as opposed to e.g. divine beings
Synonym : fallible, frail, imperfect
ตัวอย่างประโยค
I'm only a fallible human.
Frail humanity.

5. weak [adjective]
Definition : tending downward in price
ตัวอย่างประโยค
A weak market for oil stocks.

6. weak [adjective]
Definition : deficient or lacking in some skill
ตัวอย่างประโยค
He's weak in spelling.

7. weak [adjective]
Definition : lacking bodily or muscular strength or vitality
Synonym : debile, decrepit, feeble, infirm, rickety, sapless, weakly
ตัวอย่างประโยค
A feeble old woman.
Her body looked sapless.

8. weak [adjective]
Definition : (used of verbs) having standard (or regular) inflection

9. weak [adjective]
Definition : not having authority, political strength, or governing power
ตัวอย่างประโยค
A weak president.

10. weak [adjective]
Definition : deficient in magnitude
barely perceptible
lacking clarity or brightness or loudness etc
Synonym : faint
ตัวอย่างประโยค
A faint outline.
The wan sun cast faint shadows.
The faint light of a distant candle.
Weak colors.
A faint hissing sound.
A faint aroma.
A weak pulse.

11. weak [adjective]
Definition : likely to fail under stress or pressure
ตัวอย่างประโยค
The weak link in the chain.

12. weak [adjective]
Definition : deficient in intelligence or mental power
ตัวอย่างประโยค
A weak mind.


ETdict.com, Copyright ©