คำแปล welcome แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ welcome อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

welcome แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. welcome [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นที่ยอมรับ
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นที่ชื่นชมยินดี

2. welcome [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเต็มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งยินดี

3. welcome [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การต้อนรับ
Synonym : greeting, reception
คำที่เกี่ยวข้อง : การรับรอง

4. welcome [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ต้อนรับ
Synonym : greet, receive, salute
คำที่เกี่ยวข้อง : รับรอง

5. welcome [interjection, คำอุทาน]
คำแปล/ความหมาย : ยินดีต้อนรับ
คำที่เกี่ยวข้อง : ขอต้อนรับ, ด้วยความยินด ี(ต้อนรับ)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does welcome mean?
The meaning of welcome .
1. welcome [noun]
Definition : the state of being welcome
ตัวอย่างประโยค
Don't outstay your welcome.

2. welcome [noun]
Definition : a greeting or reception
ตัวอย่างประโยค
The proposal got a warm welcome.

3. welcome [verb]
Definition : accept gladly
ตัวอย่างประโยค
I welcome your proposals.

4. welcome [verb]
Definition : bid welcome to
greet upon arrival
Synonym : receive

5. welcome [verb]
Definition : receive someone, as into one's house

6. welcome [adjective]
Definition : giving pleasure or satisfaction or received with pleasure or freely granted
ตัวอย่างประโยค
A welcome relief.
A welcome guest.
Made the children feel welcome.
You are welcome to join us.


ETdict.com, Copyright ©