คำแปล well แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ well อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

well แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. well [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : อย่างสุดๆ

2. well [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : บ่อน้ำ
Synonym : hollow, pit, shaft
คำที่เกี่ยวข้อง : บ่อแร่, บ่อน้ำมัน

3. well [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ)

4. well [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ปล่อง
คำที่เกี่ยวข้อง : ช่อง

5. well [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห้องเก็บปลาในเรือหาปลา

6. well [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ท่วมท้น
คำที่เกี่ยวข้อง : พุ่งออกมา, ทะลักออกมา, เอ่อล้น, ไหลออกมา

7. well [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ดี
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างดี, เรียบร้อย, เป็นที่พอใจ

8. well [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างมีทักษะ
Synonym : capably, proficiently, skillfully
Antonym : incapably,unskillfully,unadroitly
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างชำนาญ

9. well [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างสุขสบาย
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างสะดวกสบาย, อย่างราบรื่น

10. well [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ดี
คำที่เกี่ยวข้อง : พอใจ, เรียบร้อย, เหมาะสม

11. well [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : หายดี
Synonym : fit, hale, healthy
Antonym : ill,sickly
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งหายเป็นปกติ, ซึ่งมีสุขภาพดี

12. well [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างมีสุขภาพดี

13. well [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อย่างแน่นอน
คำที่เกี่ยวข้อง : อย่างไม่ต้องสงสัย, อย่างเหมาะสม, อย่างถูกต้อง

14. well [interjection, คำอุทาน]
คำแปล/ความหมาย : คำอุทานแสดงอารมณ์ความรู้สึก (เช่น ดีใจ, ประหลาดใจ, เห็นด้วย)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does well mean?
The meaning of well .
1. well [noun]
Definition : a deep hole or shaft dug or drilled to obtain water or oil or gas or brine

2. well [noun]
Definition : a cavity or vessel used to contain liquid

3. well [noun]
Definition : an abundant source
Synonym : fountainhead, wellspring
ตัวอย่างประโยค
She was a well of information.

4. well [noun]
Definition : an open shaft through the floors of a building (as for a stairway)

5. well [noun]
Definition : an enclosed compartment in a ship or plane for holding something as e.g. fish or a plane's landing gear or for protecting something as e.g. a ship's pumps

6. well [verb]
Definition : come up, as of a liquid
Synonym : swell
ตัวอย่างประโยค
Tears well in her eyes.
The currents well up.

7. well [adjective]
Definition : in good health especially after having suffered illness or injury
ตัวอย่างประโยค
Appears to be entirely well.
The wound is nearly well.
A well man.
I think I'm well; at least I feel well.

8. well [adjective]
Definition : resulting favorably
Synonym : good
ตัวอย่างประโยค
It's a good thing that I wasn't there.
It is good that you stayed.
It is well that no one saw you.
All's well that ends well.

9. well [adjective]
Definition : wise or advantageous and hence advisable
ตัวอย่างประโยค
It would be well to start early.

10. well [adverb]
Definition : (often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well')
Synonym : good
ตัวอย่างประโยค
The children behaved well.
A task well done.
The party went well.
He slept well.
A well-argued thesis.
A well-seasoned dish.
A well-planned party.
The baby can walk pretty good.

11. well [adverb]
Definition : thoroughly or completely
fully
often used as a combining form
ตัวอย่างประโยค
The problem is well understood.
She was well informed.
Shake well before using.
In order to avoid food poisoning be sure the meat is well cooked.
Well-done beef.
Well-satisfied customers.
Well-educated.

12. well [adverb]
Definition : indicating high probability
in all likelihood
Synonym : easily
ตัวอย่างประโยค
I might well do it.
A mistake that could easily have ended in disaster.
You may well need your umbrella.
He could equally well be trying to deceive us.

13. well [adverb]
Definition : (used for emphasis or as an intensifier) entirely or fully
ตัวอย่างประโยค
A book well worth reading.
Was well aware of the difficulties ahead.
Suspected only too well what might be going on.

14. well [adverb]
Definition : to a suitable or appropriate extent or degree
ตัวอย่างประโยค
The project was well underway.
The fetus has well developed organs.
His father was well pleased with his grades.

15. well [adverb]
Definition : favorably
with approval
ตัวอย่างประโยค
Their neighbors spoke well of them.
He thought well of the book.

16. well [adverb]
Definition : to a great extent or degree
Synonym : considerably, substantially
ตัวอย่างประโยค
I'm afraid the film was well over budget.
Painting the room white made it seem considerably (or substantially) larger.
The house has fallen considerably in value.
The price went up substantially.

17. well [adverb]
Definition : with great or especially intimate knowledge
Synonym : intimately
ตัวอย่างประโยค
We knew them well.

18. well [adverb]
Definition : with prudence or propriety
ตัวอย่างประโยค
You would do well to say nothing more.
Could not well refuse.

19. well [adverb]
Definition : with skill or in a pleasing manner
ตัวอย่างประโยค
She dances well.
He writes well.

20. well [adverb]
Definition : in a manner affording benefit or advantage
Synonym : advantageously
ตัวอย่างประโยค
She married well.
The children were settled advantageously in Seattle.

21. well [adverb]
Definition : in financial comfort
Synonym : comfortably
ตัวอย่างประโยค
They live well.
She has been able to live comfortably since her husband died.

22. well [adverb]
Definition : without unusual distress or resentment
with good humor
ตัวอย่างประโยค
Took the joke well.
Took the tragic news well.


ETdict.com, Copyright ©